Miten määritellään eettisyys?

Eettisyys on monelle sanana tuttu, mutta sen merkityksen tietäminen ei ole aivan jokaiselle itsestäänselvyys. Tässä ei kuitenkaan ole mitään hävettävää, sillä oikeastaan kyseessä on varsin monimuotoinen termi, jota käytetään apuna tarkoittamaan moniakin eri asioita.

Tässä artikkelissa haluamme avata hieman sitä, millaisilla erilaisilla tavoilla eettisyys voidaan määritellä. Artikkelin luettuasi ymmärrät hieman paremmin sen, millaisissa tilanteissa sanaa ”eettisyys” voidaan käyttää, mitä eettisyys merkitsee ja miten sinäkin voit alkaa elämään eettisemmällä tavalla. Huomaat myös, kuinka monimutkainen termi tässä on tietyllä tavalla kyseessä, sillä oikeastaan eettisyyttä ei voida kovinkaan helposti selittää täysin auki. Alta voit kuitenkin lukea eettisyyden yleisimpiä määrittelyjä ja periaatteita, jotka ovat eettisyyden saralla melko yleispäteviä.

Eettisyyden käyttötapoja ja määritelmiä

  • 1. Tasa-arvo ja syrjinnän vastustaminen

Jokainen ihminen on tasavertainen eikä ketään tulisi koskaan syrjiä esimerkiksi kansalaisuuden, kielen, ihonvärin tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Onneksi erilaiset järjestöt tekevät jatkuvasti työtä sen eteen, että ihmisiä kohdeltaisiin aina tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikissa paikoissa, tilanteissa sekä yhteyksissä. Tällaisella toiminnalla saadaan ehkäistyä epäoikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa ja sen avulla on mahdollisuus kitkeä muun muassa syrjintää ja syrjäytymistä sekä poistaa vääränlaisia ja epäoikeudenmukaisesti rakentuneita toimintatapoja.

  • 2. Ihmisarvot ja yksilön kunnioitus

Ihmisarvot ja ihmisoikeudet ovat sellaisia asioita, jotka ovat aivan jokaisella ihmisellä. Niitä ei voi ottaa keneltäkään pois eikä ihmistä voida alentaa ihmisarvosta. Pelkkä ihmisyys riittää tämän arvon saamiselle, eikä siihen voi vaikuttaa omalla käytöksellään tai toiminnallaan millään tavalla.

Ihmisarvoa voidaan kunnioittaa järjestötoiminnassa esimerkiksi niin, että korkeassa asemassa olevaa ihmistä arvostetaan yksilön roolissa ja hänellä on mahdollisuus edustaa pelkkää itseään pelkäämättä joutuvansa rajatuksi järjestönsä mielipiteisiin. Tietenkin korkeassa asemassa työskentelevä on usein valinnut järjestönsä niin, että hänen linjauksensa osuvat tämän kanssa yksi yhteen melko hyvin ja jos näin ei ole, niin voi olla syytä harkita eroavansa toimesta.

  • 3. Luottamus ja suoja yksityisyydelle

Kullakin ihmisellä on nykyään oikeus turvaan ja siihen, ettei tarvitse pelätä. Ihmisen on voitava kaikkien tahojen kohdalla luottaa, ettei tämän henkilökohtaisia ja yksityisiä tietoja lähdetä levittämään eteen päin kenellekään. Jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen tietosuojaan ja on jokaisen kansalaisen velvollisuus myös osaltaan taata se muille. Mikäli ihminen kokee yksityisyytensä tulleen loukatuksi tai oman luottamuksensa tulleen väärinkäytetyksi, on tärkeää että asiaa lähdetään alusta saakka selvittämään korkeammalta taholta. Tällaisia väärinkäyttöjä voivat olla esimerkiksi yhteystietojen tai perhesuhdetietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta pois lukien sellaiset tapaukset, joissa tämä on tehty lain määräämän pakon edessä. Mikäli epäilet tulleesi eettisesti kaltoinkohdelluksi tai esimerkiksi rasismin kohteeksi, ota aina yhteys viranomaisiin tuen ja mahdollisten lisäohjeiden saamiseksi.

  • 4. Itsemääräämisoikeus

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada määrätä omista asioistaan. Toisten ihmisten mielipiteet ja arvot eivät saisi ohjailla yksilön tekemiä päätöksiä millaan tavalla, vaan jokaisella ihmisellä pitäisi olla sataprosenttinen auktoriteetti omiin päätöksiinsä sillä ehdolla, että nämä päätökset eivät potentiaalisesti ole haitallisia toisten yksilöiden eduille ja oikeuksille. Jokainen ihminen on vastuussa omista tekemisistään ja siitä, että antaa muille itsemääräämisoikeuden. Tähän kuuluu esimerkiksi se, että sopimusta tehdessä tiedotetaan toiselle osapuolelle selkeästi se, mitä sopimukseen kuuluu, miten sen voi irtisanoa ja onko siinä jotakin ylimääräisiä ehtoja. Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus miettiä ennen päätöksen tekemistä, jotta yksilö ei missään tapauksessa tule painostetuksi väärän valinnan tekoon. Siksi on usein hyvä tapa kirjata kaikki ehdot selkeästi paperille.